Banabilet.com doğrudan bilet tedarikçisi olmayıp alıcı ile satıcıları veya organizatörleri buluşturan bir platformdur.

Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

“Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi”

Bu internet sitesi(www.banabilet.com) (Kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE ’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE ’ye erişim sağlayan tüm gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. Sitemize üye olarak ve/veya hizmet alarak Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve eklerini okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümleri kabul ederek onayladığınızı gayrikabili rücu kabul, beyan etmiş olursunuz. Bu sözleşmenin maddeleri ve tüm ekleriyle beraber hukuki olarak bağlayıcı bir sözleşmeyi onaylandığınızın hatırlatarak tüm sözleşmeyi ekleriyle beraber okumanızı tavsiye ederiz.

 

Kullanım koşulları

Bu SİTE’de sunulan hizmetler 360 Edge Lane, Fairfield, Liverpool, L7 9NJ adresinde bulunan TICKET LEADER LTD (Bundan böyle kısaca “banabilet” olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE’nin kanuni sahibi banabilet olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisine sahiptir.

İşbu kullanım koşulları, banabilet tarafından gerektiğinde önceden haber verilmeksizin tek taraflı olarak değiştirilebilir. Değişiklik olması halinde, bunlar SİTE’de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

SİTE hizmetlerinden faydalanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi (kısaca “Müşteri”), banabilet tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

Banabilet, bu SİTE’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme, gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutmaktadır.

 

1.Tanımlar

SİTE: TICKET LEADER LTD ait bilet paylaşım ve biletleme platformu olan www.banabilet.com u ifade eder.

Banabilet: 360 Edge Lane, Fairfield, Liverpool, L7 9NJ adresinde bulunanTICKET LEADER LTD Şirketini,

Mobil uygulama: banabilet’e ait ve  www.banabilet.com ile ilişkilendirilmiş mobil uygulamayı,

Yazılım: Banabilet’e ait internet yazılımını,

Sözleşme: TICKET LEADER LTD ile sizin aranızda akdedilen işbu kullanıcı sözleşmesini,

Şirket: TICKET LEADER LTD

Platform: Şirketin bilet alan, bilet satan ve etkinlik yayınlayanlar için kullanılan internet sitesi ve diğer tüm sözleşmeye konu genel adını bileşenlerini ifade eder.

Kullanıcı sözleşmesi: işbu kullanıcı sözleşmesinin ekleriyle birlikte tümünü,

Üye: Platforma üye olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Bilet: Kullanıcılar arasında alınıp satılan veya platform tarafından üretilen kısa mesaj, pdf , basılı kâğıt ve bunlarla kısıtlı olmayacak gönderme yöntemleriyle alıcılara gönderilen kamuya açık etkinliklere giriş hakkı sağlayan mülkiyet hakkını,

Açık bilet: Başka bir zamanda gerçekleşecek aynı etkinlik veya başka bir zamanda gerçekleşecek herhangi bir etkinlik için ileri tarihli bileti

Havuz hesap: Müşteri namına şirket hesaplarında tutulan parayı, 

Müşteri: Siteye erişim sağlayan, üyelik sözleşmesi imzalayan her gerçek ve tüzel kişi satıcı ve/veya alıcı ve/veya organizatörü,

Satıcı: Kendisine ait bilet haklarını ücretsiz veya ücretli olarak arza açan kişiyi,

Alıcı: Bilet arz eden satıcı veya organizatörlerden ücretli veya ücretsiz bilet temin eden kişiyi,

Organizatör: Platform üzerinden Kamuya açık etkinlik düzenleyen tüzel veya gerçek kişiyi,

Etkinlik: ilgili ülke kanunlarına uygun olarak düzenlenecek olan her türlü kültürel, sportif ve eğitim amaçlı, sergi, konferans, kongre, konser, eğitim, toplantı, fuar gibi ve bunlarla sınırlı olmayan tüm etkinlik ve organizasyonları,

Bilet bedeli: Satıcılar veya organizatörler tarafından belirlenen tutarı,

Hizmet bedeli: Şirket’ in vermiş olduğu hizmet karşılığında brüt tutar üzerinden alıcıdan veya satıcıdan tahsil ettiği tutarı,

İşlem bedeli: Şirketin’ in vermiş olduğu hizmet karşılığında bilet adedi üzerinden tahsil etmiş olduğu tutarı, ifade eder.

 

2. Amaç

SİTE, tüm dünyada spor aktiviteleri, konserler, kongreler, konferanslar, fuarlar ve bunlarla kısıtlı olmayan diğer etkinlik türlerini düzenleyen organizatörler için çevrim içi bilet satış platformuna ek olarak bir paylaşım ekonomisi de oluşturmayı hedefler.

Bu paylaşım ekonomisi doğrultusunda, platform içerisindeki bireysel kullanıcıların satışa arz etmek istedikleri etkinlik biletlerini ücretli veya ücretsiz paylaşabilecekleri, satışa çıkartabilecekleri güvenilir bir aracılık servisi olmayı üstlenir. İşbu Sözleşme’nin konusu, organizatörün düzenleyeceği etkinlerin bilet satışı amacıyla SİTE’nin satış ağından yararlanması, Satıcıların bu ağı kullanarak biletlerini arza açmasını ve alıcıların platformu kullanarak bilet alma ve dağıtım hizmetlerinden yararlanma şartlarını düzenlemesini sağlar.

3.Taraflar

İşbu “Kullanıcı Sözleşmesi”, 360 Edge Lane, Fairfield, Liverpool, L7 9NJ adresinde mukim TICKET LEADER LTD ile  www.banabilet.com internet sitesine erişim sağlayan, siteyi kullanan yada üyelik oluşturan “MÜŞTERİ” ve/veya“ÜYE”arasında imzalanmıştır.

 

4. Sözleşme konusu ve kapsamı

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, ŞİRKET tarafından www.banabilet.com internet sitesinde sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak, yetki ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

5.Hak ve yükümlülükler

 

5.1. Müşteri ve banabilet ‘in ortak hak ve yükümlülükleri 

5.1.1. Müşteri, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, banabilet platformunun hizmetlerinden faydalanırken ve banabilet platformundaki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlem yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan ve sözleşmede sonradan yapılacak olan değişiklikleri de içeren tüm şartlara, banabilet platformunun ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve işbu sözleşmenin tüm eklerine, yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.2. Müşteri, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya mahkeme emri veya idari kolluk birimlerinin yazılı talebiyle, Banabilet ‘in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi ve idari makamlara açıklamaya yetkili olacağını işbu sebeple banabilet ’den her ne ad altında olursa olsun hak talep etmeyeceğini, banabilet aleyhine herhangi bir hukuki yola başvurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.3. Müşterilerin kullandıkları platforma erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin kullanımından uzak tutulması ve kullanılması durumuyla ilgili hususlar müşterinin sorumluluğudur. Müşterilerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması ve üçüncü kişilerden bu bilgilerin uzak tutulması, kullanılması ve/veya kullandırılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı müşteri ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan bizzat sorumlu olup, bu kapsamda banabilet ’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, banabilet’in uğradığı ya da uğrayabileceği zararlar nedeniyle de sorumluluğun kendi üzerinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.4. Müşteriler platforma üye olurken on sekiz yaşını doldurmuş olduklarını yahut vatandaşı olduğu ülke kanunlarına göre fiil ehliyetine sahip olduklarını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.1.5. Müşteriler, platforma üye olurken vatandaşı olduğu ülkenin devleti tarafından kendilerini tanımlamaya yönelik verilmiş kimlik numarası vb. tanımlama bilgililerinin gerçek ve doğru olduğunu, gerçeğe aykırı bilgilerin paylaşılması durumunda banabilet’in herhangi bir şekilde sorumlu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.1.6. Müşteriler sisteme üye olurken bildirmiş oldukları iletişim numarası ve elektronik posta adresinin(e-mail) kendilerine ait ve doğru olduğunu, bu numara ve e-mail adresinin tüm servislerinin aktif ve erişilebilir olduğunu (arama cevaplama, kısa mesaj ve mail alma ve /veya gönderme vb.) beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşterinin bu servislerden birisine erişiminin olmamasından dolayı uğrayacağı zararlardan (biletin ulaştırılamaması, etkinlik iptalinin bildirilememesi vb.) banabilet’ in sorumluluğu yoktur.

5.1.7. Müşteriler, üye olurken kullandığı bilgilerde bir değişiklik olduğunda veya bu bilgilerden birisinin yetkisiz kullanımı ile ilgili şüphesinin bulunduğu durumlarda veya hesabının yetkisiz kullanımı durumunda derhal her türlü iletişim kanalıyla bunu bildirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde ortaya çıkan, yahut çıkabilecek zararlardan banabilet sorumlu olmayacaktır.

5.1.8. Müşteriler, banabilet platformunu dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçeğe ve hukuka uygun olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Banabilet, müşteriler tarafından banabilet platformuna iletilen veya banabilet platformu üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu 3. Kişilere taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin gerçeğe aykırı veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

5.1.9. Her müşteri, banabilet ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına, fikri ve sınai haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde, platform dahilinde bulunan görsel ve işitsel imgeleri, resim, müzik dahil, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işleyemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollar ile banabilet ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabet etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşterilerin kullanıcı sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak banabilet platformu üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetleri nedeniyle cezai ve hukuksal olarak tüm sorumluluk müşterilere aittir. Diğer müşterilerin ve Üçüncü kişilerin bu sebeple uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde banabilet sorumlu tutulamaz.

5.1.10. Müşteriler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından platform üzerinden sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı banabilet’ in, banabilet yöneticilerinin veya çalışanlarının sorumluluğu yoktur. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından ya da müşteriler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Banabilet, müşteriler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.11. Banabilet Platformunun hizmetlerinden yararlanmak üzere başka kişilerin bilgilerini yasal ya da yasal olmayan yollarla elde etmiş kişilerin site üzerinden gerçekleştirdikleri her türlü işlem ve eylemlerin cezai ve hukuksal sorumluluğu bunu yapan gerçek veya tüzel kişilere aittir. Bu şekilde işlem yapanlar yüzünden Banabilet’ in 3. Kişilere, Müşterilere ya da diğer kullanıcılara ait cezai ve hukuksal sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşterilerin site üzerinden bilet alma işlemini gerçekleştirdikten sonra herhangi bir sebeple sistem üzerinden bunu iptal etme, vazgeçme, ya da elindeki bileti bir başka 3. Kişi ya da Müşteriye bedelli ya da bedelsiz devretme hak ve yetkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple banabilet’ in Müşterilere ya da 3. Kişilere karşı para iadesi ya da başka bir etkinlik ile değiştirme yapma zorunluluğu veya taahhüdü olmayıp bu sebeple Banabilet’ in hiçbir şekilde 3. Kişilere ya da Müşterilere karşı maddi ya da manevi herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.1.12. Etkinliğin herhangi bir nedenle belirtilmiş olan tarihte yapılamayacağının anlaşılması durumunda Organizatör, derhal banabilet’ e yazılı olarak bilgi vermekle mükelleftir. Aksi takdirde meydana gelen yada gelecek tüm zararlardan Organizatör sorumludur. Organizatör tarafından site üzerinden duyurulan Etkinliğin herhangi bir sebeple belirtilmiş olan tarihinde yapılmaması ya da yapılamaması durumunda Organizatör, satılan her bir bilet için biletleme bedeli olan 7.5 TL + KDV ve toplam satış tutarı üzerinden %3.5+KDV Ödeme Sistemleri Komisyonu ücretini 2(İki) iş günü içerisinde banabilet’ e ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Organizatör, belirtilen nedenle banabilet’ in uğradığı yada uğrayacağı tüm zararları ayrıca ve derhal tazmin etmekle mükelleftir. Organizatör bu hususu açıkça kabul ve taahhüt eder. Organizatörden kaynaklı olarak site üzerinden duyurulan Etkinliğin herhangi bir sebeple belirtilmiş olan tarihinde yapılmaması ya da yapılamaması durumunda banabilet tarafından Alıcılara kullanmış oldukları ödeme yöntemlerine uygun olarak 14(ondört) İş günü içinde iade edilecektir. Banabilet’in her ne ad altında olursa olsun başkaca bir tazmin ve ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Belirtilen sürede, Etkinlik veya organizatör hakkında herhangi bir bildirim gelmemesi durumunda etkinlik gerçekleşmiş kabul edilir ve hasılatı belirlenmiş yöntemlerle Organizatörün Platform üzerinde ilgili bölümde belirteceği banka hesabına transfer edilir. Banka bilgileri Organizatör tarafından Platformda ilgili bölüme kaydedilmediği durumlarda para transferinin kayıt işlemi gerçekleştiği günden 7(Yedi) gün sonrasına denk gelen ilk iş gününde yapılacağı organizatör tarafından beyan, kabul ve taahhüt edilmiş sayılacaktır.

5.1.13. Konu olan etkinlik banabilet platformu kullanılarak organizatör tarafından oluşturulmuş bir etkinlik değil ise kullanıcılar arası paylaşım ekonomisi hedeflerimiz doğrultusunda ilgili müşteri alıcısı olduğu bileti tekrar platform üzerinde ücretli veya ücretsiz listeleyerek arz edebilme hakkına sahiptir. Bu arzın satışa dönmesi durumunda banabilet alıcıya ücret iadesi yapmaz ancak satıcıya karşı sorumluluk ve ödeme garantisini koruyarak etkinlik tarihinden sonra 21(yirmibir)gün içerisinde, satıcı ödeme prosedürlerini gerçekleştirir.

5.1.14. Etkinlik iptali durumunda, İlgili etkinlik banabilet platformu üzerinden bir organizatör tarafından oluşturulmamış ise iptal edilmesi durumunda banabilet ilgili alıcıya işlem yapmış olduğu ödeme kanalı üzerinden yapmış olduğu ödemeyi, etkinlik iptalinin duyurulduğu tarihten itibaren ve kesinti yapmadan 14(ondört) gün içerisinde iade eder.

5.1.15. Etkinliğin ertelenmesi veya iptal edilmesi, gibi durumlarda banabilet alıcıya ücret iadesi veya açık bilet teklif edebilir. Ücret iadesi veya açık bilet için nihai karar alıcılardadır.

5.1.16. Etkinliğin iptali, ertelenmesi, tarih değişikliği ya da etkinliğin herhangi bir sebeple kamuya duyurulduğu şekilde gerçekleşmemesi nedeniyle banabilet’ in bu hususta kullanıcılara ya da 3.kişilere karşı herhangi bir cezai ya da maddi sorumluluğu bulunmamaktadır. Banabilet’ in, etkinliğin duyurulduğu şekilde gerçekleşmesini sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.1.17. Etkinlik alanında ya da yerinde Alıcılara ya da 3. Kişilere herhangi bir sebeple gelebilecek maddi veya manevi zararlardan banabilet hiçbir şekilde sorumlu değildir. Etkinliğin gerçekleşme biçimine, etkinliğin oluşma sebebine, etkinliğin ne biçimde seyredeceği ya da etkinlik esnasında katılımcıların hal ve davranışlarına ilişkin olarak banabilet’ in 3.kişilere, müşterilere ya da tüketicilere karşı hiçbir cezai ya da hukuksal sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.1.18. Banabilet platformun hatasız ve kesintisiz olacağını ya da banabilet platformunun veya içeriğinin kullanılmasıyla kazanç elde edilebileceğini garanti ve taahhüt etmez. Bununla birlikte banabilet platformda sunduğu hizmetler kapsamında müşterilere kesintisiz devamlılık, güncelleme, doğruluk, hatasızlıkta dahil aleni veya zımni garantiyi de üstlenmemektedir. Banabilet, platformun kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için hiçbir şekil ve surette sorumlu tutulamaz.

5.1.19. Banabilet, banabilet platformunda sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Müşterilerin platforma yükledikleri bilgileri ve içerikleri, müşteriler de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutar. Banabilet bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir.

5.1.20. Müşteriler tarafından site kullanım sözleşmesi ve eklerine aykırı bir davranışta bulunulduğunu tespit ettiği takdirde, banabilet ilgili müşterilerin platform hizmetlerine erişimini kısıtlayabilir ve/veya kullanımlarına son verebilir, gelecekte platformu kullanmalarına engel olabilir, bilet/davetiye/ödül katılım hakkı siparişlerini iptal edebilir ve/veya ilgili kişiler aleyhine her türlü yasal yollara müracaat edebilir.

5.1.21. Müşteriler, banabilet platformu üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferi sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını, platformun işleyişini manipüle edecek ve gayri hukuki davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde banabilet’ in uğrayabileceği her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.22. Banabilet, Müşterinin düzenlediği Etkinliklerde ücretli her bir bilet üzerinden Müşterinin etkinlik sayfası oluştururken belirlemiş olduğu Bilet Bedelinin (Tüm ödenebilir Devlet ve Belediye vergileri dahil) 7.5 TL + KDV ‘si ve %3.5+ KDV(Ödeme Sistemleri Komisyonu) tutarında Hizmet Bedeli hesaplayacak ve Müşterinin Havuz Hesap’ta yer alan hesabından mahsup edecektir. Bu ticaretten oluşan Hizmet Bedeli faturası ise yine Müşterinin Banabilet Platformu üzerinde üye olurken kaydetmiş olduğu e-posta adresine e-fatura/e-arşiv yöntemi ile iletilecektir. İlgili alana fatura oluşturabilmek için gerekli olan Müşterinin tüzel kişi olması durumunda Şirket ticari unvanı, ticaret sicilde kayıtlı adres bilgileri, vergi dairesi ve vergi numarası, Müşterinin gerçek kişi olması durumunda için TC kimlik numaraları ve ikamet ettikleri açık adres bilgileri kayıtlı olmaması durumunda bilgiler kayıt edilene kadar Müşteriye herhangi bir ödeme yapılmama hakkının banabilet’ e ait olduğu Müşteri tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiş sayılır.

5.1.23. Banabilet, kurumlarla yapacağı anlaşmalarında, gerçekleştireceği kampanyalarda kullanmak üzere etkinliğe ait bilet bedellerinde %20’i geçmeyecek oranda indirim verebilme hakkına sahiptir. Bu oran üzerinden gerçekleşecek satışlarda Organizatör Banabilet ’ten herhangi bir ücret talebinde bulunmayacağını ve etkinliğin satışına engel olacak şekilde etkinliğin yayınını durdurma, etkinliği iptal etme, ilgili bilet kategorisini satışa kapatma gibi işlemler yapmayacağını, bu gibi durumların oluşması sonucunda Banabilet ’in uğrayacağı zararı nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.24. Organizatör Banabilet’ in platformunda satışa açmış olduğu etkinliklerin bilet satışlarında Banabilet Koşulsuz Bilet İade Garantisi politikasına uygun davranacağını kabul etmiş sayılır.  Platformda etkinlik yayınlayarak Bilet İade Garantisi politikası kapsamında iade edilen biletlere ilişkin herhangi bir hak iddia etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.2. Bilet satışı, Satıcının hak ve yükümlülükleri

5.2.1. Satıcı müşteri, etkinlik satış formunda yer alan (Etkinlik yeri, etkinlik tarihi, fiyat teklifi, banka hesap bilgileri, kısıtlamalar, avantajlar vb.) tüm bilgileri gerçek ve aslına uygun bir biçimde doldurduğunu beyan ve kabul eder.

5.2.2. Satıcı, platform içerisinde yapmış olduğu kazançları banabilet’ ten tahsil edebilmek için kimlik bilgilerinin ve ödeme almak için sisteme girmiş olduğu banka hesap bilgilerinin (IBAN, Şube kodu, SWIFT vb.) doğruluğunu ve kendisine ait olduğunu, bunların etkinlik tarihinden ödeme alacağı tarihe kadar geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.3. Satıcı, etkinlik satış formunda belirlemiş olduğu satış tutarını kendisinin belirlediğini, satış gerçekleşene kadar bu tutarı değiştirebileceğini, talep ederse listelemesini geçici süre durdurabileceğini veya listelemesini kaldırabileceğini ve etkinlik satış formu üzerinde tüm tasarruf yetkisinin kendisine ait olduğunu bildiğini, işbu hususun aksini ileri süremeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.2.4. Satıcı, etkinlik satış formunu doldurarak onayladığı andan itibaren Şirket’in tüm kuruluşlarında, ortaklarında ve iştiraklerinde ortak olarak yayınlanacağını, formda belirtiği bilgilerin doğru ve geçerli olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.2.5. Satıcı, teklifinin alıcı bulması durumunda Şirket’in aracılık hizmetini sürdürebilmesi adına belirlemiş olduğu bu sözleşmenin eki niteliğindeki alıcı ve satıcı hizmet bedellerinde belirtilmiş olan, kendisinin belirlediği net tutar üzerinden ücretlendirilen kesinti sonrası paranın kendisine ödeneceğini, ancak teklifin alıcı bulmaması durumunda bu ücretin Şirket tarafından talep edilmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.2.6. Satıcı, iletmiş olduğu tekliflerin alıcı bulmaması durumunda pozisyonlarının kapatılacağını, şirketten herhangi bir ödeme veya tazminat talebinde bulunmayacağını, şirketin biletlerin satışı hususunda herhangi bir garanti vermediğini ve sorumluluk altına girmediğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.2.7. Satıcı, etkinlik formunda doldurmuş olduğu bilgilerin doğru ve belirtilen koşulları taşıdığını, bu bilgilerin yanlış girilmesi durumunda bu sözleşmenin eki olan cezai şartlar ve politikaları bedellerinin varsa mevcut ödemesinden veya kredi kartından tahsil edilmesi için şirketi yetkilendirdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.2.8. Satıcı, satışa arz edilen biletlerin şirket aracılık hizmet bedeli dışında kalan tutarı için herhangi bir vergisel yükümlülüğü olması halinde gerekli vergi tipini ve miktarını belirleme, gerekli faturalandırma işlemlerini yapma, gerekli beyannameleri ve diğer belgeleri ilgili vergi dairesi ve kurumlara sunma, tahakkuk eden ve edecek tüm ilgili vergileri kendi namına ödeme ve kanunen yerine getirilmesi gerekli tüm iş ve işlemleri takip ederek usulüne uygun şekilde yerine getirmeyi, bu hususta tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.2.9. Satıcının teklifinin, bir alıcı tarafından onaylanması veya beklemede olduğunun şirket tarafından bildirilmesinden itibaren teklifini düzenleyemeyeceğini, geri çekemeyeceğini, biletleri hazır bulundurmasının zorunlu olduğunu, aksi durumlarda bu sözleşmenin eki olan “Cezai Şart Politikaları ve Bedelleri” nde belirtilen cezai şart ücretinin varsa kendisine ödenecek ücretlerden mahsup edileceğini, cezai şart ücretinin kendisine ödenecek ödemeden fazla olduğu durumlarda bu ödemeyi nakden ve defaten ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.2.10. Satıcı, teklifinin bir alıcı tarafından onaylanana kadar veya etkinlik başlayana kadar geçerli olduğunu, teklifin onaylanması durumunda satışın iptal edilemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.2.11. Satıcı, teklifin onaylanması durumunda biletin alıcıya ulaştırılması için gerekli kendisine bildirilen prosedürleri derhal ve özenle yerine getireceğini, etkinlik satış formunda hızlı gönderim seçeneğini seçtiyse en geç 3(üç) gün içerisinde alıcıya bileti ulaştıracağını, her halükarda biletin etkinlik tarih ve saatinden en az 24 saat önce alıcıya ulaştırılmasını sağlamayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.2.12. Satıcı, teklif ettiği tüm etkinliklere ait biletlerin alıcıya ulaştırılması, alıcının tüm biletlerden faydalandırılması konusunda sorumlu tek kişidir. Türüne göre elektronik, kargo, posta, kısa mesaj, hizmetleri gibi biletin gönderilmesinde aracılık hizmeti sunacak araçların göstereceği olası ihmallerden sorumlu olacaktır.

5.2.13. Satıcı, satılan bilet fiziki teslimi gerektiriyorsa (kâğıt bilet vb.), etkinliğin gösterim tarihinden önce alıcısına ulaşacak şekilde posta veya kargoya servislerine verdiğini, kargo gönderi zarfının ağzını açılmayacak şekilde kapattığını, kargonun alıcıya teslim edilmek üzere yola çıktığını, kargo belgesini sakladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.2.14. Satıcı, satılan biletin elektronik teslimi gerekiyorsa (mobil, e-posta), kare kod tanımlı biletlerin yüksek çözünürlüklü hallerini sistem üzerinden yüklediğini ve/veya alıcının e-posta adresine gönderdiğini, mobil veya elektronik transfer yapılması gereken durumlarda alıcının ilettiği tanımlama bilgilerini (ad,soyad,e-posta,T.C no,passaport no vb.) doğru ve eksiksiz girdiğini, transferi gerçekleştirdiğini kanıtlamak açısından bunu kayda aldığını(ekran video kaydı, ekran görüntüsü vb.), ilgili kaydı sakladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.2.15. Satıcı, biletin alıcıya başarılı bir şekilde ulaştırıldığı durumlarda, şirketten alacağı ödemenin ilgili etkinlik sona erdikten 21(yirmibir) işgünü içerisinde gerçekleşeceğini beyan kabul ve taahhüt eder.

5.2.16. Satıcı, teklif ettiği biletin etkinlik formunda belirtmiş olduğu gerçekteki şart ve niteliklere sahip olmadığı durumlarda, işbu sözleşmenin bir eki olan “Cezai Şart Politikaları ve Bedelleri” nde belirtilmiş cezai şart bedellerini ödemeyi, bu ödemelerin banabilet tarafından satıcıya ödenecek ücretlerden mahsup edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.17. İşbu sözleşme ile satıcı durumundaki müşteri, sözleşme şartlarına uygun olarak satışa sunduğu bilete ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına alıcı durumundaki müşteriden tahsil edilmesi ve şirketin hizmet bedelleri ile cezai şart bedellerini tahsil etmesi konusunda münhasıran şirketi temsilci olarak yetkilendirmektedir.


5.3. Bilet alışı, Alıcının hak ve yükümlülükleri

5.3.1. Alıcı, satıcının şirkete iletmiş olduğu bilgilerle yayınlanmış olan biletin tüm koşul ve niteliklerini kabul ederek sipariş oluşturacağını, ödemeyi gerçekleştirerek şirketin satıcı adına ücreti kendisinden tahsil edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.3.2. Alıcı, satıcının teklifine alıcı olması durumunda Şirket’in, aracılık hizmetini sürdürebilmesi adına belirlemiş olduğu bu sözleşmenin eki niteliğindeki “Alıcı ve Satıcı Hizmet Bedelleri” nde belirtilmiş tutara göre hizmet bedeline hak kazanacağı beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.3.3. Biletlerin dijital ürün sınıfında olması nedeniyle platform üzerinden alınan biletlerde cayma hakkı kullanılamaz. Kullanıcı bilet satın aldıktan sonra iade edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.4. Alıcı, satın aldığı bilet bilgilerini kontrol edip ödemeye onay verdiği an itibariyle Şirket’ in alıcıya karşı aracılık hizmetine başladığını, satın alma tarihinde var olan ödeme yöntemleri ile gerçekleştirilen toplam ücret üzerinden bileti tahsil yetkisini verdiğini, Şirket’in münhasıran alıcı adına yetkilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.5. Alıcı, Satın alma işlemini gerçekleştirdiği anda platform tarafından kendisine elektronik posta ile gönderilen kabul ve onay formu ile uyumlu işlem hakkında bilgi metni yollar. Bu bilgi metninin Şirketin’ in aracı hizmet sağlayıcı olarak hizmetini ifa ettiğine dair açık ve kuşkuya yer bırakmayacak delil niteliğinde olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.3.6. Alıcı, Satın alma işlemini gerçekleştirmesiyle beraber Şirket, alıcı müşteriden, işbu sözleşmenin eki niteliğinde olan “Alıcı ve Satıcı Hizmet Bedelleri” nde yazan tarifeye göre hizmet bedeline hak kazandığını, bu bedelin kabul ve onay formunu gönderirken belirtildiğini, ödemeyi gerçekleştirirken kendisinden tahsil edileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.3.7. Alıcı, gerçekleştirdiği siparişin son ve kesin olduğunu, etkinliğe katılamayacak olması durumunda iptal edemeyeceğini, değiştiremeyeceğini, erteleyemeyeceğini ancak işbu sözleşmenin 5.2. bölümündeki satıcının hak ve yükümlülüklerini yerine getirerek platform üzerinde tekrardan satışa arz edebileceğini, yeni bir alıcı bulunması durumunda, Şirket’ in  Alıcının satın alma işlemini iptal etmeyeceğini, Şirket’ in ödeme yükümlülüklerini işbu sözleşmede belirtiği şekilde 21(yirmibir)gün içerisinde ifa edeceğini beyan kabul ve taahhüt eder.

5.3.8. Alıcı, eksik yanlış veya hatalı bilgi iletmemek konusunda gerekli dikkat ve özeni sağlayacağını, eksik veya hatalı bilgi sebebiyle kendisine iletilememiş biletlerle ilgili para iade talebinde bulunamayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.3.9. Alıcı, Satıcının cezai şartlara konu olabilecek bir bilet teslim etmesi ya da bileti hiç teslim edememesi gibi bir durumda, işbu durumu şirkete derhal bildireceğini, aynı zamanda bu durumlarda Şirket’in daha iyi ya da benzer koşullarda kendisine bilet temin etmesi, Şirket bu temini sağlayamazsa para iadesine dair talebini ve bu taleplerinin şirketçe karşılanabilmesi amacıyla eksik, hatalı, kusurlu veya ulaşmayan bilet bilgisini şirketle derhal paylaşacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.3.10. Alıcı, platforma katılırken veya satın almayı gerçekleştirirken vermiş olduğu bilgilerin eksik, hatalı veya yanlış olmadığını, bu nedenlerden dolayı biletin kendisine ulaşmadığı durumlarda iade veya değişim bilet alamayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

6. Garantiler

 

6.1. Şirket tarafından sağlanan garantiler

6.1.1. Şirket, satıcının teklife çıkardığı bedel üzerine hizmet bedeli, vergisel yükümlülükler ve diğer giderleri ekleyerek alıcıdan satıcı adına tahsil etmeyi garanti eder.

6.1.2. Şirket, konu olan biletlerin organizatör müşteri tarafından satışa çıkartılması durumunda, alıcıya biletleri anında ulaştırmasını, satıcı müşteri tarafından arza açıldıysa hızlı ve eksiksiz ulaştırılmasını garanti eder. Ancak satıcı ve organizatörün kendisinden kaynaklanan durumların neden olduğu sorunlar bu garantinin kapsamı dışındadır.

6.1.3. Şirket, satıcıya teklifinin yayınlanmasından satışın gerçekleştiği zaman dilimine kadar fiyat, teklif şartları, adet gibi değişiklikleri yapabilmesini garanti eder.

6.1.4. Şirket, teklife çıkan biletlerin yetkili organizasyon şirketi tarafından iptal edildiğinin resmi olarak açıklandığı durumlarda alıcının satın almada kullandığı ödeme yöntemine veya kendisine ait hesap numarasına satış bedelini iade etmeyi garanti eder.

6.1.5. Şirket, Satıcıların cezai şarta konu olabilecek bilet satışı yaptığı, bilet temin etme yükümlülüğünü yerine getiremediği gibi durumlarda satış kurtarmayı (benzer veya üst kategori bilet) sunmayı garanti eder. Şirketin satış kurtarma çabaları olumsuz sonuç verirse alıcıya ücret iadesini garanti eder.

 

7. Özel durumlar

7.1. Şirket, etkinlikten 3(Üç) gün öncesinde açılan teklifleri Son Dakika Satış programı olarak değerlendirir. Şirket son dakika satış programı için uyguladığı hizmet bedelleri ve/veya bileti alıcıya ulaştırma uygulamalarında değişiklik yapar. Bu değişiklikler işbu sözleşmenin eki niteliğinde olan Hizmet bedellerinde güncel olarak yayınlar. Satıcı ve alıcı, şirketin işbu değişiklik hakkını kayıtsız ve şartsız kabul eder.

7.2. Şirket, bilet satışı-alışı ve teslimat işlemlerini dikkate alarak kullanıcılara belirli avantajlar (hızlı transfer, erken ödeme, hızlı yayınlama vb.) sunabilir. Şirket bu avantajları geri alma hakkını saklı tutar.

7.3. Şirketin, üyeleri ile etkin ve güvenli bir iletişim için kullandığı yazılı resmi yöntem elektronik posta servisidir. Şirket tüm yazışmalarını elektronik posta adresi ile yapar. Alternatif iletişim kanallarını o anki personel ve iş yükü durumuna göre kullanmayabilir ve bu durumda Şirket hiçbir sorumluluk kabul etmez. Üyeler, elektronik posta adreslerine erişememe gibi durumlarda Şirkete yazılı veya sözlü olarak derhal bildirimde bulunmalıdır. Müşteri başka kanallardan şirket adına olduğunu iddia eden elektronik iletileri dikkate almamalıdır. Şirketin resmi yazışma ve iletişim kanalları aşağıda belirtildiği gibidir;

  1. Elektronik posta adresi: [email protected]

  2. Yazışma adresi: 360 Edge Lane, Fairfield, Liverpool, L7 9NJ  

  3. Twitter: @Banabilet

  4. Facebook: /Banabilet

  5. İnstagram: /Banabilet

 

8. İçerik, mülkiyet ve üyelik iptali

8.1. Şirket platform içerisindeki tüm bilgilerin doğruluğunu ya da güvenilirliğini garantilemez. Üyelere ait içeriklerin tümünden münferiden üyeler sorumludur.

8.2. Siteye üye olarak, işbu sözleşme ile platforma yüklemiş olduğunuz içeriğin tüm kullanım haklarına veya yasal izinlerine sahip olduğunuzu beyan edersiniz. Fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeniz durumunda tüm hukuki sorumluluğu üstlenirsiniz.

8.3. İçeriklerinizde, Şirket’i temsil eden işaret, ünvan, logo gibi ancak bunlarla kısıtlı olmamakla beraber şirkete ait belirleyici hiçbir unsuru yazılı izin olmadan kullanamazsınız.

8.4. Platformda paylaştığınız içeriklerin üçüncü bir kişinin telif, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmediğini beyan, kabul ve taahhüt edersiniz.

8.5. Platformda paylaştığınız içeriklerin herhangi bir virüs veya zararlı yazılım içermediğini, bu gibi durumlarda oluşabilecek zararlarda şirketin tüm kayıplarını sizden tazmin edebileceğini beyan, kabul ve taahhüt edersiniz.

8.6. Şirket gerekli gördüğü durumlarda, önceden bildirim yapmaksızın kullanıcıların hesaplarını kısıtlamayı veya geri dönüşü olmaksızın erişime kapatma hakkına sahiptir.

8.7. Şirket yasal bir zorunluluk olarak talep edildiğinde veya Şirket haklarını müdafaa etmek için gerekli gördüğü durumlarda kişisel bilgilerinizi paylaşma hakkını saklı tutar.

8.8. Şirket, hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya banabilet Platformu vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve bilgi birikimine yönelik tüm haklarını saklı tutar.

 

9. ŞİRKET DİĞER HAK VE YETKİLERİ

9.1. Şirket işbu “Kullanım Sözleşmesi ve Ekleri” ne aykırı davranışta bulunulduğu takdirde ilgili müşterilerin platform hizmetlerine erişimini kısıtlayabilir veya kullanımlarına son verebilir, gelecekte platformu kullanmalarına engel olabilir bu konudaki tüm yetki ve tasarruf şirket’ e aittir.

9.2. Şirket üyelerin ödeme için kullandığı kredi kartı bilgilerini mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla şirketin ’in anlaşmalı olduğu ödeme kuruşu sistemlerinde saklama yetkisine sahiptir. Anlaşmalı ödeme kuruluşları sisteminde oluşabilecek aksaklıklar ve güvenlik açıklarından Şirket sorumlu tutulamaz. Güvenlik şüphesi doğuran işlemlerden dolayı üyelerin kredi kartı ile ödeme yapma imkanını durdurma veya ek tedbirler sağlama konusundaki tasarruf ödeme kuruluşundadır. Söz konusu nedenlerle Şirket’ in üyelere veya 3.kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.

9.3. Şirket üyeler ile paylaştığı bilet veya elektronik posta eklerinin virüs içermediğini denetler ancak zararsız olduğunu garanti etmez. Bu konuda üyelerin de virüs önleyici yazılımlar ile kendi denetleme yapma sorumlulukları vardır. Şirket’ in bu noktada oluşabilecek zararlar konusunda üyelere veya 3.kişilere karşı sorumluluğu yoktur.

 

10. Ücretlendirme

10.1. Şirket, Platform aracılığı ile mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve aracı hizmet sağlayıcı sıfatına haiz olmakla satıcının yapmış olduğu satış işleminin tamamlanması ile ücret hak eder. Bu ücretler sürekli olarak güncellenerek işbu sözleşmenin eki olan “Alıcı ve Satıcı Hizmet Bedelleri” nde yayınlanır.

10.2. Şirket, hizmet bedeli, bilet bedeli, iletişim bedeli, ulaştırma bedeli ancak bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak müşterilerine fatura kesmekle yükümlüdür. Müşterilerin ilgili mevzuat gereği hizmet karşılığı fiş, fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeleri düzenleme yükümlülüklerini taşıyorlarsa bunları ve tüm vergisel yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Şirketin bu konuları takip etme ve denetim yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

10.3. Şirket, hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli yapma, mevcut ücret politikasını değiştirme hakkını saklı tutar.

 

11. Fesih

11.1. İşbu kullanıcı sözleşmesi, Müşterinin banabilet platformuna üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Müşterinin üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Şirket, müşterinin işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya platform içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi durumunda sözleşmeyi tek taraflı feshedebilecek ve müşteri fesih sebebiyle Şirket’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

11.2. Fesih durumunun oluşmasıyla, işbu sözleşmenin Fesih, uyuşmazlığın çözümü ve sorumluluk sınırlarını belirleyen bölümleri, müşterinin fesih öncesi alıcı, satıcı veya organizatör konumundaki herhangi bir borç bakiyesi fesih sonrasında geçerliliğini korur.

 

12. Uyuşmazlıkların çözümü

Bu anlaşma Birleşik Krallık kanunlarına tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır. Herhangi bir uyuşmazlık halinde tarafların iyi niyetle çözüm araması esas olup uzlaşılamaması durumunda Liverpool County Court yetkili olduğu taraflarca kabul edilmiştir.

 

13. Yürürlük

13.1. İşbu sözleşme, onaylandığı anda yürürlüğe girer ve tarafları açıkça bağlar.

13.2. İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

13.3. Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, banabilet platformunda ilan etmek suretiyle değiştirebilir. Yapılacak değişiklikleri gayri kabili rücu kabul eder. Müşteri platformu kullandığı, eriştiği tarihten itibaren yürürlükte olan güncel koşullara tabi olduğunu kabul eder.

13.4. İşbu sözleşme tüm ekleri ile bir bütün olup Sitenin ana sayfasında yer alır.

 

14. Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Şirket’ in bilinen e-posta adresi ve kullanıcı üyelik formunda belirtiği elektronik posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Müşteri üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5(Beş) gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

15. Devir ve temlik

Müşteri, Şirketten önceden yazılı izin almaksızın, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerinden doğan hak ve yükümlüğünü 3.şahıslara devredemez. Organizatör müşteri, Etkinlik gerçekleştirirken yüklenici kullanabilir ancak görev vereceği yüklenicinin tek muhatabı müşterinin kendisidir ve yüklenicilerinin de işbu sözleşme şart ve koşullarına aynen uyulmasını temin etmekle yükümlüdür. Yüklenicinin ihmal, kusur yahut başkaca eylemleri nedeniyle meydana gelecek zararlar nedeniyle sorumluluk müşteriye aittir. Bununla birlikte Şirket, işbu sözleşmeyi ve Sözleşme’ den kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülüklerini hiçbir şarta tabi olmaksınız üçüncü kişilere devir ve temlik etme hakkına sahiptir.

 

16. Bağımsızlık

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin hiçbir hükmü, taraflar arasında herhangi bir ortaklık veya müşterek teşebbüs oluşturulması veya Taraflar’ dan herhangi birinin diğerinin acentesi veya vekili olarak hareket etmesi için yetkilendirmesi sonucunu doğurmaz ve bu şekilde yorumlanamaz.

 

17. ŞİRKET KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Üye/Müşteri, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ŞİRKET ve SİTE’ nin kendi veri tabanlarında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının  muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu beyan ve taahhüt eder.

 

18. MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir sebep terimi; yasalarca kabul edilen hallere ilave olarak, doğal afet, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları, bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ŞİRKET’in kontrolü dışında, gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır.

ŞİRKET, hukuken mücbir sebep sayılan tüm hallerde, işbu sözleşmedeki edimlerini ifa ile yükümlü olmayacak; edimlerin tamamen veya kısmen, geç veya eksik ifa edildiği ileri sürülerek herhangi bir biçim ve seviye de sorumlu tutulmayacaktır. Üye/Müşteri bu vb. hiçbir durumu gerekçe göstererek ŞİRKET’ den herhangi bir nam altında tazminat, hak veya alacak talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

19. YÜRÜRLÜK

Müşteri, işbu sözleşme altında bulunan "Kabul Ediyorum" seçeneğine tıkladığı anda işbu sözleşme ve ekleri taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Şirketin, yukarıda 10. maddede düzenlenen; müşterinin erişimini kısıtlama, kullanıma son verme veya kullanımı engelleme hak ve yetkileri saklıdır. İşbu sözleşme ve eklerinde ŞİRKET tarafından tek taraflı olarak yapılacak değişiklikler, yapılan değişiklik sitede yayınlandığı anda yürürlüğe girecektir. Müşteri, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini; kendisiyle ilgili verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.